<div class="app" data-reactroot="" data-reactid="1" data-react-checksum="-1116807398"><!-- react-text: 2 --><!-- /react-text --><!-- react-empty: 3 --><div class="auth-layout" data-reactid="4"><header class="auth-layout__header title-bar" data-reactid="5"><h1 class="title-bar__logo title-bar__logo--center" data-reactid="6">Spiro</h1></header><section class="auth-layout__content container" data-reactid="7"><div class="login" data-reactid="8"><div class="row" data-reactid="9"><div class="col-md-7 hidden-sm" data-reactid="10"><div class="registration-teaser" data-reactid="11"><h2 class="registration-teaser__title" data-reactid="12"><!-- react-text: 13 -->Salespeople who <!-- /react-text --><br data-reactid="14"/><!-- react-text: 15 --> use Spiro:<!-- /react-text --></h2><ul class="registration-teaser__list" data-reactid="16"><li class="registration-teaser__list__item" data-reactid="17"><p data-reactid="18"><!-- react-text: 19 -->Close 20% more <!-- /react-text --><br data-reactid="20"/><!-- react-text: 21 --> sales each month,<!-- /react-text --></p></li><li class="registration-teaser__list__item" data-reactid="22"><p data-reactid="23"><!-- react-text: 24 -->Increase their average <!-- /react-text --><br data-reactid="25"/><!-- react-text: 26 --> deal size by over 30%,<!-- /react-text --></p></li><li class="registration-teaser__list__item" data-reactid="27"><p data-reactid="28"><!-- react-text: 29 -->Reach 47% more <!-- /react-text --><br data-reactid="30"/><!-- react-text: 31 --> prospects per week,<!-- /react-text --></p></li><li class="registration-teaser__list__item" data-reactid="32"><p data-reactid="33">and make more money!</p></li></ul><button class="btn btn-primary registration-teaser__cta" data-reactid="34">Learn more</button><!-- react-empty: 35 --></div></div><div class="col-md-5" data-reactid="36"><div class="onboarding-card" data-reactid="37"><div class="onboarding-card__content" data-reactid="38"><h2 class="onboarding-card__content__title--emphasized text-center" data-reactid="39"><!-- react-text: 40 -->Sign in to<!-- /react-text --><br data-reactid="41"/><!-- react-text: 42 -->your account<!-- /react-text --></h2></div><div class="onboarding-card__separator" data-reactid="43"></div><div class="onboarding-card__content" data-reactid="44"><div class="row" data-reactid="45"><div class="col-sm-8 col-sm-push-2" data-reactid="46"><div class="login-form" data-reactid="47"><form class="text-center" data-reactid="48"><input type="text" placeholder="Email address" value="" class="login-form__username width-100 form-control" data-reactid="49"/><input type="password" placeholder="Password" value="" class="login-form__password width-100 form-control" data-reactid="50"/><div class="forgot-password text-right" data-reactid="51"><a href="https://spiro-alpha.herokuapp.com/passwords/new?redirect_to=https://app.spirohq.com" target="_blank" data-reactid="52">Forgot password?</a></div><button type="submit" class="spiro-button login-form__submit btn btn-primary width-100 btn btn-primary" data-reactid="53"><!-- react-text: 54 -->Log in<!-- /react-text --><div class="spiro-button__spinner" data-reactid="55"><div class="loader-bouncing-dots loader-bouncing-dots--white" data-reactid="56"><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce1" data-reactid="57"></div><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce2" data-reactid="58"></div><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce3" data-reactid="59"></div></div></div></button></form></div></div></div></div><div class="onboarding-card__separator" data-reactid="60"></div><div class="onboarding-card__content" data-reactid="61"><div class="row" data-reactid="62"><div class="col-sm-8 col-sm-push-2" data-reactid="63"><button type="button" class="spiro-button auth-buttons__gmail btn btn-default btn-block" data-reactid="64"><!-- react-text: 65 -->Login with Google<!-- /react-text --><div class="spiro-button__spinner" data-reactid="66"><div class="loader-bouncing-dots loader-bouncing-dots--white" data-reactid="67"><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce1" data-reactid="68"></div><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce2" data-reactid="69"></div><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce3" data-reactid="70"></div></div></div></button><button type="button" class="spiro-button auth-buttons__salesforce btn btn-default btn-block" data-reactid="71"><!-- react-text: 72 -->Login with Salesforce<!-- /react-text --><div class="spiro-button__spinner" data-reactid="73"><div class="loader-bouncing-dots loader-bouncing-dots--white" data-reactid="74"><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce1" data-reactid="75"></div><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce2" data-reactid="76"></div><div class="loader-bouncing-dots__child loader-bouncing-dots__child--bounce3" data-reactid="77"></div></div></div></button></div></div></div><div class="onboarding-card__separator" data-reactid="78"></div><div class="onboarding-card__content text-center" data-reactid="79"><p class="onboarding-card__content__text" data-reactid="80"><!-- react-text: 81 -->Don&#x27;t have an account?<!-- /react-text --><a href="/register" data-reactid="82"> Sign up</a></p></div></div><div class="com-xs-12" data-reactid="83"><div class="mobile-apps-badges" data-reactid="84"><div class="row" data-reactid="85"><div class="col-sm-6" data-reactid="86"><a href="http://appstore.com/spirotheintelligentsalesplatform" target="_blank" data-reactid="87"><img data-reactid="88"/></a></div><div class="col-sm-6" data-reactid="89"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spirohq.spiro.beta" target="_blank" data-reactid="90"><img data-reactid="91"/></a></div></div></div></div></div></div></div></section></div></div>